Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทุนวิจัย/อบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีบูรณาการแบบองค์รวม (Active learning)" ฟรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีบูรณาการแบบองค์รวม (Active learning)" ฟรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ -- เอกสารแนบ