Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างขอบเขตของงานและเอกสารการประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ ประกอบห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ๔๓๗ โรงเรียน จำนวน ๕๗๖ ห้อง และห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำนักการศึกษา จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีปร
ประกาศร่างขอบเขตของงานและเอกสารการประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ ประกอบห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ๔๓๗ โรงเรียน จำนวน ๕๗๖ ห้อง และห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำนักการศึกษา จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดประกาศ