Main Menu
BANGKOK PORTAL


คำสั่ง

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูมหานคร
พร้อมนี้ สำนักการศึกษา ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 44/2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูมหานคร มาเพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และดำเนินการสมัครเข้ารับการอบรมในระบบทรัพยากรบุคคลทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (eHR) https://cmss-edubkk.com/ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมฯ รายละเอียด ดังนี้

หน้าคำสั่ง --> Download

หลักสูตรที่ 1 การใช้งาน Google for Education เพื่อการเรียนการสอนแบบ ActiveLearning --> Download
กำหนดการหลักสูตรที่ 1 --> Download
แผนที่ --Download

หลักสูตรที่ 2 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครู สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 --> Download

หลักสูตรที่ 3 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง แบบ 360 องศา --> Download

หลักสูตรที่ 4 เทคนิคจิตวิทยาสำหรับครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเด็ก Gen Z --> Download

การเข้าระบบ eHR --> Download