Main Menu
BANGKOK PORTAL


คำสั่ง

คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กิจกรรมที่ ๑และกิจกรรมที่ ๒)
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กิจกรรมที่ ๑และกิจกรรมที่ ๒)
รายละเอียด คลิก บันทึกข้อความ
                  คลิก คำสั่งหน้าที่ ๑              
                  คลิก คำสั่งหน้าที่ ๒
                  คลิก  บัญชีแนบท้ายคำสั่ง