Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทั่วไป

การพิจารณาหนังสือและวารสารสำหรับห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง การพิจารณาหนังสือและวารสารสำหรับห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยสำนักการศึกษามีนโยบายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญในโรงเรียนและยกระดับความสามารถในการอ่านของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการส่งเสริมให้ห้องสมุดมีหนังสือที่มีสารประโยชน์ในปริมาณที่เพียงพอ และเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้เรียน จึงประกาศให้ผู้ที่ประสงค์จะส่งหนังสือหรือวารสารห้องสมุดโรงเรียนเข้ารับการพิจารณา สามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 


ประกาศสำนักการศึกษา >>> https://th.city/aFtj1s


แบบยื่นความประสงค์รายการหนังสือ/วารสารที่จะส่งเข้ารับการพิจารณา (ข้อ 2.2) >>> https://th.city/8WTlBxxY


หมายเหตุ  ขอยกเลิกเอกสารหรือหนังสือที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า สำนักพิมพ์ หรืออื่นๆ ที่ได้ส่งมาถึงสำนักการศึกษาก่อนวันประกาศนี้ทั้งหมด โดยผู้ที่ประสงค์จะส่งหนังสือหรือวารสารเข้ารับการพิจารณาขอให้ดำเนินการตามที่ได้แจ้งไว้ในประกาศเท่านั้น