Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทั่วไป

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง(ร.ร.)1เม.ย.2563
        สำนักการศึกษาขอให้สำนักงานเขตทุกสำนักงานเขต ดำเนินการส่งเอกสารการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน รอบ 1 เม.ย. 2563 โดยสามารถ Download แบบฟอร์มและตัวอย่างคำสั่งได้จาก Link ข้างล่างนี้ และจัดส่งสำนักการศึกษา (สำนักงานการเจ้าหน้าที่) ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2563
1. แบบฟอร์มการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 เม.ย. 2563
2. ตัวอย่างคำสั่งการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 เม.ย. 2563
สำนักการศึกษา
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ 
(กลุ่มงานการจ้าง ส่วนบริหารงานอัตรากำลัง)
โทร. 0 2437 6631 ต่อ 3439