Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทั่วไป

อบรม SAR Online

หนังสืออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบ SAR Online กท0805/8292 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

บัญชีรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้

รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ SAR Online 
ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ตามสิทธิ์การใช้งาน เพื่อประกอบการอบรมได้ ดังนี้ คำชี้แจงสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
หมายเหตุ เพื่อให้การฝึกอบรมเกิดประโยชน์สูงสุด กรุณานำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค (
Notebook Computer) ติดตัวมาด้วยและ ข้อมูลที่จำเป็นในรูปแบบไฟล์ หรือเอกสาร