Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทั่วไป

ส่งคำสั่งให้ข้าราชการครูฯอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าในการดำเนินงานชมรม To be Number One
สำนักการศึกษา กำหนดดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลการดำเนินงานระดับภาคและระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมที่ 2 กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้
 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารยุทธศาสตร์การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษา จำนวน 109 โรงเรียน โดยจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา 109 คน ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมรอแยล เบญจา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษา จำนวน 109 โรงเรียน โดยจัดอบรมครูผู้สอนในโรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษา จำนวน 109 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 218 คน ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมรอแยล เบญจา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่