Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทั่วไป

แจ้งผลการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฯและเชิญเข้ารับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
สำนักการศึกษาขอแจ้งผลการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และโครงงาน และเชิญเข้ารับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ในวันที่ 30 ส.ค. 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศิรินาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

      1. ผู้มารับรางวัลประกอบด้วย
         1.1 ข้าราชการครูฯ ที่ชนะการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
          1.2 ครูที่ปรึกษาโครงงานที่ชนะการประกวด เป็นตัวแทนรับรางวัลและเกียรติบัตร แทนนักเรียนในกลุ่ม (ไม่ต้องนำนักเรียนมา)
       2. ให้ผู้รับรางวัลนำบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง มาด้วยในวันดังกล่าว
       3. กรณีไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจแก่ผู้แทนพร้อมหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบและผู้รับมอบมายื่นแก่เจ้าหน้าที่ ในวันที่กำหนดข้างต้น
ดาวน์โหลดเอกสาร
1. หนังสือนำส่ง
2. กำหนดการ
3. ประกาศผลการประกวดฯ