Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทั่วไป

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561
ด้วยสำนักงานการต่างประเทศได้ประสานสำนักการศึกษาในการประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 
ซึ่งสามารถสมัดครเข้าร่วมโครงการ ด้วยวิธี Online ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานการต่างประเทศ www.bangkok.go.th/iad ระหว่างวันที่ 10 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด