Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทั่วไป

บันทึกข้อความแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการคัดเลือกนักเรียนตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย กิจกรรมที่ ๒ ระยะที่ ๒
บันทึกข้อความแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการคัดเลือกนักเรียนตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและ
เมืองยาชิโย กิจกรรมที่ ๒ ระยะที่ ๒

คลิกดูบันทึกข้อความ

คลิกดูบัญชีรายชื่อนักเรียนแนบท้ายคำสั่ง