Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทั่วไป

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการบริหารสถานศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการเขต
                         สำนักการศึกษาขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 คำสั่ง ดังนี้
  1. คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 418/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ราย
  2. คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 419/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ราย
  3. คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 420/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย
  4. คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 421/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ราย
         รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่