Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทั่วไป

อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
จะมีการติดตั้งและทดสอบระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักการศึกษาในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 17.00น. ทำให้อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้และจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งเวลา 21.00น.

ประกาศจากกองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน