Main Menu
BANGKOK PORTAL


เอกสารเผยแพร่

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
26/08/2021 การเข้าใช้งานระบบ TSL for BMA และตอบแบบสอบถาม ดาวน์โหลด
20/08/2021 ข้อมูลด้านการศึกษา ปี 2564 เดือนสิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด
09/08/2021 เอกสารเผยแพร่การวัดและประเมินผล ดาวน์โหลด
09/08/2021 รายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครปี 2563 ดาวน์โหลด
19/07/2021 ข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564) ดาวน์โหลด
13/07/2021 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
22/06/2021 ข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564)) ดาวน์โหลด
10/06/2021 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
09/06/2021 แนวทางการบริหารจัดการด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด
09/03/2021 คู่มือสารสนเทศฯ ระบบวินัย ดาวน์โหลด
08/03/2021 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
28/01/2021 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
21/01/2021 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
08/01/2021 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2564-2569) ดาวน์โหลด
25/12/2020 แจ้งแนวทางการใช้โปรแกรม Thai School Lunch for BMA สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ดาวน์โหลด
04/01/2021 ข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลด
01/12/2020 ข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) ดาวน์โหลด
29/10/2020 รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
20/10/2020 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ปี 62 ดาวน์โหลด
19/10/2020 ข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 5