Main Menu
BANGKOK PORTAL


เอกสารเผยแพร่

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
04/06/2018 คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
09/05/2018 รายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2560 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
25/07/2018 รายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี2560 ดาวน์โหลด
17/08/2018 เอกสารโครงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 by กองคลัง ดาวน์โหลด
17/08/2018 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง by กรมบัญชีกลาง ดาวน์โหลด
07/09/2018 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
28/09/2018 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2563 ฉบับปรับปรุง ดาวน์โหลด
หน้า 4 ของ 4