Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

เอกสารเผยแพร่

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
24/05/2018 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
04/06/2018 คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
25/07/2018 รายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี2560 ดาวน์โหลด
17/08/2018 เอกสารโครงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 by กองคลัง ดาวน์โหลด
17/08/2018 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง by กรมบัญชีกลาง ดาวน์โหลด
07/09/2018 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
28/09/2018 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2563 ฉบับปรับปรุง ดาวน์โหลด
หน้า 3 ของ 3