Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

เอกสารเผยแพร่

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
04/03/2019 ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ดาวน์โหลด
21/01/2019 คู่มือสำหรับประชาชน-การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ดาวน์โหลด
21/01/2019 คู่มือสำหรับประชาชน-การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
21/01/2019 คู่มือสำหรับประชาชน-การขอคัดสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนหรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของโรงเรียน ดาวน์โหลด
29/12/2016 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2559 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
29/12/2016 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร ในปี 2558 ดาวน์โหลด
13/01/2017 Bangkok's Plan to enter into the ASEAN community in 2015 ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
13/01/2017 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ดาวน์โหลด
04/06/2017 แนวทางการขอขยายชั้นเรียนและหรือห้องเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
05/06/2017 รหัสสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
08/06/2017 รายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2559 ดาวน์โหลด
หน้า 2 ของ 3