Main Menu
BANGKOK PORTAL


เอกสารเผยแพร่

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
22/07/2019 รายชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
19/07/2019 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
08/07/2019 (ร่าง)แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
26/06/2019 แผนปฏิบัติราชการ สำนักการศึกษา ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
30/05/2019 พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
07/05/2019 สรุปคำถามจากการประชุมการจัดหาอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ณ 3 เม.ย. 62 ดาวน์โหลด
01/04/2019 เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การจัดหาอาหารสำหรับโรงเรียน ดาวน์โหลด
02/05/2019 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2561 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
05/02/2020 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
27/03/2019 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับสำนักการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ปี 2562 ดาวน์โหลด
04/03/2019 ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังกัด กทม. ดาวน์โหลด
04/03/2019 ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ดาวน์โหลด
21/01/2019 คู่มือสำหรับประชาชน-การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ดาวน์โหลด
21/01/2019 คู่มือสำหรับประชาชน-การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
21/01/2019 คู่มือสำหรับประชาชน-การขอคัดสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนหรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของโรงเรียน ดาวน์โหลด
29/12/2016 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2559 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
29/12/2016 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
หน้า 2 ของ 4