Main Menu
BANGKOK PORTAL


เอกสารเผยแพร่

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
26/06/2020 หนังสือรายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2562 ดาวน์โหลด
12/06/2020 แนวทางการดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
12/06/2020 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
08/06/2020 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
08/06/2020 ข้อมูลด้านการศึกษา(ณ วันที่ 8 มิถุนายน 63)update ดาวน์โหลด
08/06/2020 สนศ.ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
04/06/2020 ขอส่งตัวอย่างเมนูอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
04/06/2020 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
14/05/2020 ขอซักซ้อมการดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลด
13/05/2020 สารสนเทศสำนักการศึกษา ปรับปรุง ณ พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
24/04/2020 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ดาวน์โหลด
23/04/2020 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
19/02/2020 ประกาศสำนักการศึกษาเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
17/02/2020 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
22/01/2020 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
22/01/2020 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
10/11/2019 เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโรงเรียน และการบริหารพัสดุโรงเรียน ณ 12 พ.ย. 62 ดาวน์โหลด
09/10/2019 ประกาศสำนักการศึกษา เรื่องแนวทางการขอข้อมูลเพื่อการวิจัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
10/09/2019 หนังสือรายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2561 ดาวน์โหลด
27/07/2019 เอกสารบรรยายถ่ายทอดความรู้งานจัดซื้อจัดจ้าง 6 ส.ค. 62 โดยกองคลัง ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 4