Main Menu
BANGKOK PORTAL


เอกสารเผยแพร่

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
20/10/2020 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ปี 62 ดาวน์โหลด
19/10/2020 ข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563) ดาวน์โหลด
21/09/2020 กรอบการนำเสนอผลการปฏิบัติราชการ (ระยะสิ้นปี 63) ดาวน์โหลด
19/08/2020 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักการศึกษา (ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563) ดาวน์โหลด
06/08/2020 คู่มือการลงข้อมูลปฐมวัย ดาวน์โหลด
04/08/2020 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
20/07/2020 แจ้งแนวทางการใช้โปรแกรม Thai School Lunch และตัวอย่างเมนูอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ดาวน์โหลด
26/06/2020 หนังสือรายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2562 ดาวน์โหลด
12/06/2020 แนวทางการดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
12/06/2020 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
08/06/2020 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
08/06/2020 ข้อมูลด้านการศึกษา(ณ วันที่ 8 มิถุนายน 63)update ดาวน์โหลด
08/06/2020 สนศ.ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
04/06/2020 ขอส่งตัวอย่างเมนูอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
04/06/2020 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
14/05/2020 ขอซักซ้อมการดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลด
13/05/2020 สารสนเทศสำนักการศึกษา ปรับปรุง ณ พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
24/04/2020 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ดาวน์โหลด
23/04/2020 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
19/02/2020 ประกาศสำนักการศึกษาเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 4