Main Menu
BANGKOK PORTAL


เอกสารเผยแพร่

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
20/07/2017 พิธีสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10 ดาวน์โหลด
29/12/2016 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2559 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร ในปี 2558 ดาวน์โหลด
29/12/2016 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
13/01/2017 Bangkok's Plan to enter into the ASEAN community in 2015 ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
13/01/2017 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ดาวน์โหลด
04/06/2017 คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยฯ ฉบับปรับปรุง 2559 ดาวน์โหลด
04/06/2017 แนวทางการขอขยายชั้นเรียนและหรือห้องเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
05/06/2017 รหัสสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
08/06/2017 รายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2559 ดาวน์โหลด
21/06/2017 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
22/08/2017 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และแนวทางสู่การปฏิบัติ ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1