Main Menu
BANGKOK PORTAL


เอกสารเผยแพร่

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
14/05/2020 ขอซักซ้อมการดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลด
13/05/2020 สารสนเทศสำนักการศึกษา ปรับปรุง ณ พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
24/04/2020 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ดาวน์โหลด
23/04/2020 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
19/02/2020 ประกาศสำนักการศึกษาเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
17/02/2020 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
22/01/2020 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
22/01/2020 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
10/11/2019 เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโรงเรียน และการบริหารพัสดุโรงเรียน ณ 12 พ.ย. 62 ดาวน์โหลด
09/10/2019 ประกาศสำนักการศึกษา เรื่องแนวทางการขอข้อมูลเพื่อการวิจัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
10/09/2019 หนังสือรายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2561 ดาวน์โหลด
27/07/2019 เอกสารบรรยายถ่ายทอดความรู้งานจัดซื้อจัดจ้าง 6 ส.ค. 62 โดยกองคลัง ดาวน์โหลด
22/07/2019 รายชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
19/07/2019 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
08/07/2019 (ร่าง)แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
26/06/2019 แผนปฏิบัติราชการ สำนักการศึกษา ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
30/05/2019 พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
07/05/2019 สรุปคำถามจากการประชุมการจัดหาอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ณ 3 เม.ย. 62 ดาวน์โหลด
01/04/2019 เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การจัดหาอาหารสำหรับโรงเรียน ดาวน์โหลด
02/05/2019 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2561 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 3