Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

เอกสารเผยแพร่

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
07/05/2019 สรุปคำถามจากการประชุมการจัดหาอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ณ 3 เม.ย. 62 ดาวน์โหลด
01/04/2019 เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การจัดหาอาหารสำหรับโรงเรียน ดาวน์โหลด
27/03/2019 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับสำนักการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ปี 2562 ดาวน์โหลด
04/03/2019 ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังกัด กทม. ดาวน์โหลด
04/03/2019 ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ดาวน์โหลด
25/01/2019 ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
21/01/2019 คู่มือสำหรับประชาชน-การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ดาวน์โหลด
21/01/2019 คู่มือสำหรับประชาชน-การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
21/01/2019 คู่มือสำหรับประชาชน-การขอคัดสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนหรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของโรงเรียน ดาวน์โหลด
31/10/2018 ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
29/12/2016 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2559 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
29/12/2016 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร ในปี 2558 ดาวน์โหลด
13/01/2017 Bangkok's Plan to enter into the ASEAN community in 2015 ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ดาวน์โหลด
13/01/2017 แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
13/01/2017 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 3