Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบสำรวจออนไลน์

การติดตามผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การติดตามผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อให้การดำเนินการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และให้ได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนา การฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอความร่วมมือ ดังนี้
                   ๑.ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ตอบแบบติดตามผลการฝึกอบรมออนไลน์ทาง shorturl.at/cjGMO (กรุณากรอกตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวพิมพ์เล็กตามที่ปรากฏ) 
                   ๒. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม ตอบแบบติดตามผลการฝึกอบรมออนไลน์ทาง shorturl.at/HJQT7 (กรุณากรอกตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวพิมพ์เล็กตามที่ปรากฎ)

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้