Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบสำรวจออนไลน์

อินเทอร์เน็ต 62
รายละเอียด
1. โรงเรียนขนาดเล็ก   (มีนักเรียนประถม จำนวนไม่เกิน 120 คน) --------------------------------> ได้รับ Access Point จำนวน 2 จุด
2. โรงเรียนขนาดกลาง (มีนักเรียนประถม จำนวนระหว่าง 121 - 1,200 คน) ----------------------> ได้รับ Access Point จำนวน 3 จุด
3. โรงเรียนขนาดใหญ่  (มีนักเรียนประถม จำนวนมากกว่า 1,200 คน และมีระดับมัธยม) ---------> ได้รับ Access Point จำนวน 5 จุด

ดูรายชื่อโรงเรียนตามขนาดเล็ก,กลางและใหญ่  คลิ๊กที่นี่

แบบสำรวจอินเทอร์เน็ต 62  คลิ๊กที่นี่