Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

05/03/58 แบบขอรับเงินสนับสนุนชุมชน
18/10/59 แบบคำขอขึ้นทะเบียน
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
18/10/59 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
ผู้สูงอายุ
18/10/59 แบบแสดงความจำนง
รับเบี้ยความพิการ
18/10/59 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
ผู้พิการ
 
12 ม.ค. 2560  แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (สทส.01) mail
12 ม.ค. 2560 แบบรับรองการเป็นผู้จัดการศพผู้สูงอายุของผู้ยื่นขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (สทส.02) mail