Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

16/01/60 คำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน (ท.ร.900)
16/01/60 คำร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ หรือจำหน่ายเกี่ยวกับบ้านในทะเบียนบ้าน (ท.ร.97)
16/01/60 บันทึกคำให้การของผู้ขอมีบัตรประชาชน 
16/01/60 หนังสือมอบหมายให้ดำเนินการ / หนังสือยินยอมให้ย้ายเข้า