Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวกิจกรรมของสำนักงานเขต

เขตบางขุนเทียนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการ
เขตบางขุนเทียน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางขุนเทียนครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ด้านยาเสพติด 

โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมร่วมกัน
เสนอความเห็น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางขุนเทียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมแสมขาว สำนักงานเขตบางขุนเทียน 

โดยมี นายมานะชัย กฤตอำไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 
คณะผู้บริหารเขต สัสดีเขตบางขุนเทียน ผู้แทนสำนักงาน ปปส.กทม. ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 42 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ 
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เข้าร่วมการประชุม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อาทิ 
การดำเนินงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน, โครงการสถานประกอบการปลอดภัยไร้ยาเสพติด, 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา,  การดำเนินการของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน, การสำรวจตรวจสอบแก้ไขพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น