Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวกิจกรรมของสำนักงานเขต

​เขตบางขุนเทียนตรวจเข้ม ตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางพัสพงค์ นิ่มสำลี หัวหน้าฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ 
ลงพื้นที่ตรวจแนะนำพร้อมประชาสัมพันธ์มาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด แก่ผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 

โดยสถานประกอบการต้องดำเนินการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำ
ให้มีมาตรการเข้มงวดในการลงทะเบียนบันทึกข้อมูล
ก่อนเข้าและออกสถานประกอบการ มีจุดคัดกรอง
วัดอุณหภูมิร่างกาย มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่
หรือเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
การควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ และทำความสะอาด
สถานประกอบการโดยเฉพาะบริเวณจุดสัมผัส
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)