Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวกิจกรรมของสำนักงานเขต

​บางขุนเทียน เริ่มดำเนินการปักแนวไม้ไผ่ ป้องกัน การกัดเซาะจากคลื่นทะเล


วันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2563 นายวันชัย พิมทอง 
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน ดำเนินการ การซ่อมแซม 
การปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
จากคลื่นทะเล โดยจะดำเนินการปักแนวไม้ไผ่ 
บริเวณแปลงปลูกที่ 4 และ 8 ความยาว 650 เมตร 
แปลงปลูกที่ 9 ความยาว 600 เมตร และแปลงปลูกที่ 10 
ความยาว 600 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการ 1,850 เมตร 
ซึ่งทั้งหมดเป็นแปลงที่อยู่ติดกับทะเล ทำให้ได้รับ
ผลกระทบจากคลื่นทะเลโดยตรง เป็นสาเหตุให้ต้นโกงกาง
มีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างช้า
ซึ่งทางเขตบางขุนเทียนจะได้เร่งดำเนินการ การปัก
แนวไม้ไผ่ให้เสร็จสิ้นเพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่าชายเลน
ให้คืนสู่สภาพเดิม ที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ

โดยทั้งหมดนี้ เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่าชายเลน
ให้คืนสู่สภาพเดิม ที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร