Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวกิจกรรมของสำนักงานเขต

​กลุ่มกรุงธนใต้ ร่วมประชุมเครือข่ายนักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร (HR Network)

8 กรกฏาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย
นักทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (HR Network) 
ครั้งที่ 2/2563 ของกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ณ ห้องประชุมแสมขาว สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบงาน HR แนวทางการดูแล
และพัฒนาข้าราชการใหม่ และ การดำเนินการทางวินัย 
พร้อมรายงานความคืบหน้าและติดตามผลการดำเนินการ 
จากการประชุมครั้งแรกที่ผ่านมา โดยมีท่านพลเฉลิม ศรมณี 
ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ท่านธนกร ไชยศรี 
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน กก. นางทวีพร โชตินุชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และพี่น้องนักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มกรุงธนใต้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกัน