Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวกิจกรรมของสำนักงานเขต

​บางขุนเทียนลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเจริญเติบโต ของต้นโกงกาง บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน

วันที่ 6 กรกฏาคม 2563 นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวย
การเขตบางขุนเทียน พร้อมด้วย นางทวีพร โชตินุชิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นายวันชัย พิมทอง หัวหน้าฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การดำเนิน "โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา"
โดยได้ติดตามการเจริญเติบโตของต้นโกงกาง 
พร้อมสำรวจต้นโกงกางที่ลงปลูกในแปลงปลูกที่ 1 - 8 
โดยในแปลงปลูกที่ 1 , 2  , 5 และ 6 ต้นโกงกางมีความ
แข็งแรงสมบูรณ์ เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี สังเกตุจาก
รากของต้นโกงกางที่ลงปลูกจะเริ่มงอกยาวออกมา 
ยึดเกาะกับดิน  และพื้นดินบริเวณโดยรอบเริ่มมีหน้าดินเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ยังได้ติดตามการทดลองปลูกต้นกล้าโกงกาง
ในกระบอกไม้ไผ่ ในกระบะ และในท่อซีเมนต์ 
ในแปลงที่ 3 และ 7 เนื่องจากปัจจุบันสภาพดินเลน
และน้ำบริเวณแปลงปลูกมีความร้อนค่อนข้างสูง
โดยการใช้กระบอกไม้ไผ่เป็นเกาะป้องกันโคน
และรากเพิ่มอัตราการรอดให้ต้นกล้าสามารถเจริญเติบโตได้

และสุดท้ายแปลงปลูกที่ 4 และ 8 ซึ่งเป็นแปลงที่อยู่ติดกับทะเล ทำให้ได้รับผลกระทบจากคลื่นทะเลโดยตรง
จึงทำให้ต้นโกงกางมีอัตราการรอดค่อนข้างน้อย 
ซึ่งทางเขตบางขุนเทียนจะได้ดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง

โดยทั้งหมดนี้ เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่าชายเลน
ให้คืนสู่สภาพเดิม ที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ
และให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่าชายเลน
ให้คืนสู่สภาพเดิม ที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ
พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศชายทะเลบางขุนนเทียนที่สำคัญ
ของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร