Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต (อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม และอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส)
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต (อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม และอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส)