Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองย่างควาย (กลางทุ่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองย่างควาย (กลางทุ่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000068/2019/nov/13/doc05141920191112135315.pdf