Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การประเมินคุณธรรมฯ (ITA)


 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล Link
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง คลิกที่นี่
2 ข้อมูลผู้บริหาร คลิกที่นี่
3 อำนาจหน้าที่ ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายโยธา
ฝ่ายรายได้
ฝ่ายรักษาฯ
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนากรุงเทพฯ ระยะ 20 ปี
แผนพัฒนากรุงเทพฯ ระยะ 20 ปี ระยะ 2
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของกรุงเทพมหานคร
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของสำนักงานเขตบางขุนเทียน
5 ข้อมูลการติดต่อ คลิกที่นี่
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q & A คลิกที่นี่
กล่องข
้อความ
9 Social Network
Facebook
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ ข้อมูล Link
แผนดำเนินงาน
10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี คลิกที่นี่
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รายไตรมาส คลิกที่นี่
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คลิกที่นี่
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิกที่นี่
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คลิกที่นี่
17 E-Service

Android

Android Android

IOS(Apple)

Android Android
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ ข้อมูล Link
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส คลิกที่นี่
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดรายจ่ายอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
 
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิกที่นี่
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล Link
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาข้าราชการ กทม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2562 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ ข้อมูล Link
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต คลิกที่นี่
มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อความประชาสัมพันธ์
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น สนทนาหรือฝากข้อความ
facebook
ติดต่อเรา
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล Link
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(ENG)
เจตจำนงองค์กร
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร
คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รูปกิจกรรม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิกที่นี่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศเจตนารมณ์
เจตจำนงและวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส คลิกที่นี่
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คลิกที่นี่
43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่
45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
46 มาตรการป้องกันการรับสินบน คลิกที่นี่
47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คลิกที่นี่
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ คลิกที่นี่