Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อสำนักงานเขต

 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน
เลขที่ 164 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

รถประจำทางสายที่ผ่าน
17, 68, 76, 105, 140, 141, 142, 171, 558, 147, 169


โทรศัพท์  0-2415-1453,  0-2415-1523, 0-2415-0156
โทรสาร 0-2416-4291
**ติดต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์บางขุนเทียน 0-2416-0066**
**ติดต่อศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด : BFC 0-2415-8514**


E-mail btk10150@gmail.com

 
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการเขต 0-2415-1694 ต่อ 5801
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 1 0-2415-1694 ต่อ 5803
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 2 0-2415-1694 ต่อ 5802
ฝ่ายปกครอง 0-2416-0066,  0-2416-0072
ฝ่ายทะเบียน 0-2416-5927
ฝ่ายโยธา 0-2415-2470
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0-2415-1694 ต่อ 5818-5819
ฝ่ายรายได้ 0-2416 0058
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0-2415-0138
ฝ่ายการศึกษา 0-2415-0692, 0-2415-3357
ฝ่ายการคลัง 0-2416-7639
ฝ่ายเทศกิจ 0-2415-3511
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 0-2416-5406
สัสดีเขตบางขุนเทียน 0-2415-6689