Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลทั่วไปของเขต

สำนักงานเขตบางแค ที่อยู่เลขที่ 1 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 แยก 2 แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
เขตบางแค มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 44.456 ตารางกิโลเมตร  แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 แขวง  ได้แก่

1. แขวงบางไผ่  มีพื้นที่ 15.80 ตารางกิโลเมตร
2. แขวงบางแคเหนือ มีพื้นที่ 14.25 ตารางกิโลเมตร
3. แขวงบางแค มีพื้นที่ 7.25 ตารางกิโลเมตร
4. แขวงหลักสอง มีพื้นที่  9.25 ตารางกิโลเมตร

โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ                ติดต่อกับ         เขตทวีวัฒนา
ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ          เขตภาษีเจริญ
ทิศใต้                    ติดต่อกับ          เขตบางบอน
ทิศตะวันตก            ติดต่อกับ          เขตหนองแขม

ถนนสายหลักมีทั้งหมด 3 สาย

1. ถนนเพชรเกษม
2. ถนนกาญจนาภิเษก
3. ถนนกัลปพฤกษ์

ถนนสายรองมีทั้งหมด 4 สาย

1.ถนนพุทธมณฑล สาย 2
2.ถนนพุทธมณฑล สาย 3
3.ถนนบางแค
4.ถนนบางแวก

คลอง คู ลำกระโดง

ภายในพื้นที่เขตมี 116 แห่ง (คลองหลัก 11 แห่ง คลองรอง 46 แห่ง และลำกระโดง 72 แห่ง) รวมความยาวประมาณ 118,033 เมตร คลองหลักอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ ประกอบด้วย

1.คลองพระราชมนตรี
2.คลองบางเชือกหนัง
3.คลองบางแค (คลองราษฎร์สามัคคี)
4.คลองภาษีเจริญ
5.คลองบางแวก
6.คลองบางจาก
7.คลองบางไผ่
8.คลองบางอ้าย
9.คลองบางขี้เก้ง
10.คลองหนองใหญ่
11.คลองยายเทียบ

สถานศึกษา

โรงเรียนระดับอุดมศึกษา   จำนวน  1 แห่ง
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา   จำนวน 2 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรุงเทพมหานคร   จำนวน 4 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร   จำนวน 12 แห่ง
โรงเรียนเอกชน   จำนวน 10 แห่ง
โรงเรียนสังกัด สป.กทม.   จำนวน 1 แห่ง

สถานพยาบาล

1.ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง
2.โรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง
3.โรงพยาบาลรัฐบาล 1 แห่ง
 

ศาสนสถาน

วัดจำนวน 5 แห่ง

1.วัดศาลาแดง
2.วัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
3.วัดพรหมสุวรรณสามัคคี
4.วัดม่วง
5.วัดราษฎร์บำรุง

คริสตจักร 4 แห่ง

1.คริสตจักรบางแค
2.คริสตจักรหลุยส์มารี
3.คริสตจักรผัง ข
4.คริสตจักรสันติสุข

ข้อมูลอื่น ๆ

ตลาด  20   แห่ง
ชุมชน  49   ชุมชน
ลานกีฬา  17   แห่ง
มูลนิธิ 59 แห่ง
ศาลเจ้า 2 แห่ง
สมาคม 58 แห่ง
สถานีตำรวจ (ศาลาแดง, หลักสอง, เพชรเกษม, บางเสาธง)  4   แห่ง