Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

1 แบบ อภ.1 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Download
2 แบบ อภ.3 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Download
3 แบบ อภ.4 คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Download
4 แบบ อภ.6 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Download
5 แบบ อภ.8 คำขอโอนการดำเนินกิจการ Download
6 แบบ อภ.9 คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ Download
7 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ Download
8 แบบ ส.ฌ.1 คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน Download
9 แบบ ต.อ.4 เรื่องราวขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน Download
10 แบบ สอ.1 คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร Download
11 แบบ สอ.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร Download
12 แบบ สอ.8 คำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร Download
13 แบบ สอ.10 คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร Download
14 แบบ สอ.11 คำขอโอนการดำเนินกิจการ สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร Download
15 แบบ สอ.12 คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร Download
16 แบบ ส.ณ.1 Download
17 แบบ ส.ณ.5 Download
18 แบบ ส.ณ.6 Download
19 แบบ ส.ณ.8 Downloadf
20 แบบ ส.ณ.9 Download
21 แบบ ส.ณ.10 Download
22
แบบ ส.ณ.11
Download
23 แบบ ฆ.ษ.1 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง Download
24 แบบ สอ.13 คำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร Download