Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธา

1 แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร Download
2 แบบ ข.2 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร Download
3 แบบ ข.3 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร Download
4 แบบ ข.4 คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเท้าออกของรถเพื่อการอื่น Download
5 แบบ ข.5 แบบต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น Download
6 แบบ ข.6 คำขอใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร Download
7 แบบ ข.7 คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง Download
8 แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร Download
9 หนังสือรับรองให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน Download
10 บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน Download
11 ใบรับรองวิศวกรผู้ควบคุม Download
12 ใบรับรองสถาปนิกผู้ควบคุมงาน Download
13 แบบ น.4 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุม ตามมาตรา 29 (แบบคำขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้นถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร) Download
14 แบบ น.5 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง Download
15 แบบ น.6 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง Download
16 แบบ น.7 หนังสือแจ้งการบอกเบิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30 วรรคสอง Download
17 แบบ น.8 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แนบกับแบบ น.7) Download
18 แบบ ค.1 ใบแจ้งการขุดดิน Download
19 บันทึก ป.ค. 14 Download
20 สัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สิน Download
21 แบบ ร.ส.1 คำร้องขออนุญาตโฆษณา Download
22 หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ Download
23 หนังสือมอบอำนาจของผู้ขออนุญาต Download
24 หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน Download
25 คำร้องขออนุญาตตัดคัดหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และหรือทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ Download