Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายทะเบียน

1 แบบ ท.ร.900 แบบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน Download
2 แบบ ท.ร.97 ค แบบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ หรือจำหน่ายเกี่ยวกับบ้านในทะเบียนบ้าน Download
3 คำร้องขอตรวจ คัด และรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน Download
4 แบบ ค.ร.1 คำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว Download
5 คำขอ แบบ ช.1 Download
6 หนังสือมอบหมายหรือมอบอำนาจ Download