Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายเทศกิจ

1 การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ Download
2 การออกหนังสืออนุญาตให้นาขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนน Download
3 การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ Download
4 การขออนุญาตนาช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร Download