Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการศึกษา

1 การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ Download
2 การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร Download
3 การขอคัดสาเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนหรือหลักฐานการสาเร็จการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร Download