Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธา

1 การร้องขอให้เวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งใช้การไม่ได้ Download
2 การร้องให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนบางส่วน Download
3 การขออนุญาตให้ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเชื่อม สะพานคนเดินข้ามทางสาธารณะ Download
4 การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8) Download
5 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3) Download
6 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น  (แบบ ข.4) Download
7 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2) Download
8 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) Download
9 การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ขร.1) Download
10 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  (แบบ กทม.4) Download
11 การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7) Download
12 การขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.5) Download
13 การยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ กทม.1) Download
14 การบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.5, แบบ น.6) Download
15 การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.7, แบบ น.8) Download
16 การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4)  Download
17 การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน Download
18 การแจ้งความประสงค์จะทำการขุดดิน Download
19 การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งที่ชำรุดหรือสูญหาย Download
20 การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร Download
21 การขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง / เชื่อมท่อระบายน้ำ Download
22 การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ Download
23 การกองสิ่งของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ชั่วคราว  การกั้นรั้วชั่วคราว  การสร้างนั่งร้านชั่วคราว Download
24 การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบ ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร Download