Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง

1 คำร้องขออนุญาตต่าง ๆ Download
2 แบบ ส.ค.1 คำขอจดทะเบียนสมาคม Download
3 แบบ ส.ค.2 คำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม Download
4 แบบ ส.ค.3 คำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม Download
5 บันทึกคำให้การของบุคคลผู้ที่จะเป็นกรรมการของสมาคม Download
6 แบบ ม.น.1 คำขอจดทะเบียนมูลนิธิ Download
7 แบบ ม.น.2 คำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ/ คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ Download
8 บันทึกคำให้การของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ Download
9 แบบ ท.พ. Download
10 เอกสารแนบ ท.พ. (กรณีขายสินค้าผ่านเว็บไซต์) Download
11 หนังสือมอบอำนาจ Download
12 คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองเอกสาร/ใบแทน Download
13 แบบร้องทุกข์ Download
14 ใบลาพักผ่อน Download
15 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Download
16 ใบขอเปลี่ยนเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัย Download
17 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง Download