Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง

1 การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย Download
2 ทะเบียนนิติกรรม Download
3 ทะเบียนศาลเจ้า Download
4 การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด Download
5 การเลิกทะเบียนพาณิชยกิจ Download
6 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ Download
7 การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ Download
8 การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ Download
9 การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ Download
10 การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ Download
11 การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ Download
12 การเลิกมูลนิธิ Download
13 การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ Download
14 การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ Download
15 การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ Download
16 การเลิกสมาคม Download
17 การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม Download
18 การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม Download
19 การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม Download
20 การสละมรดก Download
21 การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก Download
22 การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก Download
23 การทำพินัยกรรมด้วยวาจา Download
24 การทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ Download
25 การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง Download
26 การสอบสวนรับรอง Download