Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อสำนักงานเขต

เลขที่ 1 ถนนกาญจนาภิเษก 0010 แยก 2 

แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 


หมายเลขโทรศัพท์กลาง ได้แก่ 0-2867-1635
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์สายตรง หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โทรสาร
1 นางพวงเพ็ญ                 ชื่นค้า
ผู้อำนวยการเขต
0-2454-5686 5950/5951 0-2867-2080
2 นายวัลลภ                  เกียรติวรศรีกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
0-2454-5689 5954/5955 -
3
นางสาวสุขวิชญาณ์              นสมทรง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
0-2454-5708 5952/5955 -
4 นายสมพร                    มีหาดทราย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
0-2454-5943
0-2867-1630
5956/5958/5960 0-2454-5943
5 นางสาวเมธวดี                      ช่วงรัศมี
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
0-2454-5847
 
5961/5962 0-2454-5847
6 นายเสน่ห์                         เอมวรรธนะ
หัวหน้าฝ่ายโยธา
0-2454-5985
0-2867-1636
5966/5968/5967 0-2454-5985
7 นางชญาน์นันท์                     โพธิ์หิรัญ
หัวหน้าฝ่ายรายได้
0-2454-5715
 
5975/5974 0-2867-1638
8 นางนีระชา                     พูลนิสสัย
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
0-2454-6001 5971/5972 0-2454-6001
9 นางสาวสุรี                 ใจกล้า
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
0-2454-6022 5980/5982/5981 0-2454-6022
10 นางสาวศุภวรรณ                วรรณสุนทร
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
0-2454-5903
0-2867-1803
5983/5984/5985 0-2455-2081
11 นายเฉลียว                     เฝือชาติ
หัวหน้าฝ่ายรักษาฯ
0-2454-5808 5976/5979/5977/5978 0-2454-5808
12 นายวรกิจ                      ศรีกสิกรณ์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
0-2454-5801 5986/5988 0-2454-5801
13 นายปัญญา                        สวัสดิ์เสรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
0-2454-5849 5989/5991 0-2454-5849
14 พ.ท.ชรินทร์                      เจริญลักษณ์
สัสดีเขต
0-2454-5747 5992 0-2454-5747
15 สูบสิ่งปฏิกูล 0-2454-5808 5978 0-2454-5808


แผนที่และการเดินทางมาสำนักงานเขตบางแค

 

รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน : สาย 147, 169 และ 171

รถสองแถว : สำนักงานเขตบางแค - ตลาดบางแค, เดอะมอลล์บางแค - โลตัส พระราม 2

 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม  webcounterwebsite   ค​น