Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน (พื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร)

หลักฐาน
     1. ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 (แบบ ด.1)
     2. ใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 (แบบ ด.2)
     3. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน (แบบ ด.3)
     4. หนังสือมอบอำนาจ (แบบ ด.4)
     5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (แบบ ด.5)
     6. ผังบริเวณ แบบแปลน และรายละเอียดการขออนุญาต จำนวน 3 ชุด
     7. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือนิติบุคคลแสดงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และวัตถุประสงค์ทุกหน้าที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อมประทับตราบริษัท
     8. สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดินเท่ากับต้นฉบับทุกหน้า (ห้ามย่อหรือขยายส่วน) และเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลจะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาทุกหน้าพร้อมประทับตราบริษัทในเอกสาร)
     9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเจ้าของที่ดิน พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า
    10. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากกรุงเทพมหานคร (แบบ อ.1) หรือแผนผังการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต หรือเป็นมติคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

 
ค่าธรรมเนียม
  • ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ 500 บาท
  • ตั้งวางของในที่สาธารณะ ตารางเมตรละ 50 บาท/เดือน
  • ค่าธรรมเนียมการอนุญาต เรื่องละ 20 บาท