Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ใช้ที่สาธารณะ เชื่อมทาง เชื่อมท่อระบายน้ำ

หลักฐาน
     1. ผังบริเวณ แบบแปลน และรายละเอียดการขออนุญาต จำนวน 3 ชุด
     2. แบบคำขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า เชื่อมท่อระบายน้ำและทางเชื่อมในที่สาธารณะ
     3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือนิติบุคคลแสดงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและวัตถุประสงค์ทุกหน้าที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อมประทับตราบริษัท
     4. สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดินเท่ากับต้นฉบับทุกหน้า (ห้ามย่อหรือขยายส่วน) และเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลจะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารและประทับตราบริษัทในเอกสาร)
     5. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)
     6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเจ้าของที่ดิน พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า
     7. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากกรุงเทพมหานคร (แบบ อ.1) หรือแผนผังการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตหรือเป็นมติคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

 
ค่าธรรมเนียม
  • ตัดคันหินคิดตามความยาว เมตรละ 200 บาท และตัดทางเท้า ตารางเมตรละ 200 บาท
  • ตั้งวางของในที่สาธารณะ ตารางเมตรละ 50 บาท/เดือน
  • ค่าธรรมเนียมการอนุญาต เรื่องละ 20 บาท