Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติบ้านเขตบางกะปิ (18 กรกฎาคม 2562)


สถิติบ้านเขตบางกะปิ
เดือน/พ.ศ. แขวงคลองจั่น
จำนวน (หลัง)
แขวงหัวหมาก
จำนวน (หลัง)
รวม 2 แขวง
จำนวน (หลัง)
     มกราคม 2562 47,722 56,510 104,232
     กุมภาพันธ์ 2562 47,748 56,518 104,266
     มีนาคม 2562 47,805 56,549 104,354
      เมษายน 2562 47,893 57,196 105,089
     พฤษภาคม 2562 47,895 57,218 105,113
     มิถุนายน 2562 47,932 56,120 104,052

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562