Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การรับชำระภาษี


  • ค่าภาษี
เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการชำระเงิน
     1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
         - รับหนังสือแจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้
     2. ภาษีป้าย
         - รับหนังสือแจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้
     3. ภาษีบำรุงท้องที่
         - เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
           3.1 ใบเสร็จรับเงินการชำระภาษี ครั้งสุดท้ายของทุกรอบระยะเวลาภายใน 4 ปี ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน หากยังไม่เคยได้รับการประเมินให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้
           3.2 ใบแจ้งเตือนการชำระเงิน ที่ส่งไปตามที่อยู่ของผู้เสียภาษี
           3.3 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นเจ้าของที่ดิน

 
วิธีการชำระเงิน
     ณ จุดรับเงินห้องฝ่ายการคลัง สามารถชำระด้วย
     1. เงินสด
     2. บัตรเดบิต บัตรเครดิต
     3. เช็ค ธนาณัติ ถือวันที่จ่ายเช็คหรือวันที่โอนเงินทางธนาณัติเป็นวันชำระเงิน
          - สั่งจ่าย “กรุงเทพมหานคร” หรือ “BANGKOK METROPOLITAN    ADMINISTRATION”
          - ขีดคร่อมเช็คและขีด “หรือผู้ถือ/ตามคำสั่ง”
          - เป็นเช็คหักบัญชีสำนักเดียวกันกับกรุงเทพมหานคร
          - ไม่สามารถรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้าได้ และมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ลงเช็ค
          - จำนวนเงินในเช็คต้องไม่เกินจำนวนเงินค่าภาษีที่ต้องชำระ จำนวนเงินแล้วตัวเลขและตัวอักษรต้องตรงกัน
          - กรณีผ่อนชำระ ให้นำใบผ่อนชำระเงินหรือใบเสร็จรับเงินที่ชำระงวดก่อนมาแสดงด้วย

 
  • ค่าธรรมเนียม    สามารถติดต่อขอรับบริการและชำระเงินได้ที่จุดบริการของฝ่ายต่างๆ ดังนี้

       ฝ่ายปกครอง (ชั้น2)
              - ค่าธรรมเนียมพินัยกรรม         
           - ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์

 
        ฝ่ายเทศกิจ (ด้านหลังเขต)
           - ค่าปรับ
 
        ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ (ชั้น2)
           ค่าอนุญาตต่างๆดังนี้
           - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
           - ค่าใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร
           - ค่าหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร
           - การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
           - ค่าใบอนุญาตโฆษณา (เครื่องขยายเสียง)
 
        ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม สนข.บางกะปิ)
           - ค่าบริการตัดและขุดต้นไม้
           - ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
           - ค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
 
        ฝ่ายโยธา
           - ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแบบอาคาร
           - ค่าขายแบบสอบราคา/ประกวดราคา
       
        # ชำระที่ฝ่ายคลัง ชั้น 1