Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

1. กรณีขออนุญาต (รายใหม่)

หลักฐานที่ต้องใช้
     1. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1X1.5 นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกสิบวัน ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า จำนวนคนละ 3 รูป
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า
     3. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า ตามแบบ สณ.11
     4. วุฒิบัตรแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วย จำหน่ายสินค้าผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาการที่กรุงเทพมหานครรับรอง (กรณีจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร)
     5. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ

 
สิ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ
     1. ต้องจัดสถานที่ อุปกรณ์ วัตถุดิบให้ได้สุขลักษณะ มีความปลอดภัย ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณ พ.ศ.2535
     2. ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี

 
บทกำหนดโทษ
     1. ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับไม่เกิน 2,000 บาท
     2. ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยต้องถูกปรับไม่เกิน 500 บาท

 
2. กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียม เหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ (1)

 
หลักฐานที่ต้องใช้
     1. เหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ (1)
     2. ใบอนุญาต

 
สิ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ
     1. ปฏิบัติเหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ (1)
     2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
     3. ยื่นคำขอพร้อมเสียค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตจะ สิ้นอายุและสามารถประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

 
บทกำหนดโทษ
     1. ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ต้องเสียค่าปรับเพิ่มร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ หากไม่ยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ต้องขออนุญาตใหม่
     2. ไม่ต่ออายุใบอนุญาตติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง จะถูกสั่งให้หยุดการประกอบกิจการจนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมที่ค้าง