Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

การให้บริการด้านสวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


การดำเนินการเพื่อบันทึกสิทธิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 
 
       บิดา

หลักฐานที่ใช้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรส หากไม่มีทะเบียนสมรสให้ใช้หนังสือรับรองบุตร
 • สำเนาสูติบัตรเจ้าของสิทธิ
 • สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสิทธิ
       มารดา

หลักฐานที่ใช้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตรเจ้าของสิทธิ
 • สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสิทธิ
       คู่สมรส

หลักฐานที่ใช้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตรเจ้าของสิทธิ
 • สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสิทธิ
       บุตร

หลักฐานที่ใช้
 • สำเนาสูติบัตร
 • สำเนาทะเบียนสมรสเจ้าของสิทธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสิทธิ
 • สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสิทธิ
 • หากมีการเปลี่ยนชื่อต้องแนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อด้วย
แบบฟอร์ม
การขอทุนสนับสนุนบุตร
 
หลักฐานที่ใช้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองบุตร
 • สำเนาสูติบัตร
แบบฟอร์ม