Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การให้บริการด้านบุคลากรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


การลาออกจากราชการของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร   
          โดยข้าราชการครูกรุงเทพมหานครผู้ขอลาออกฯ เสนอหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน จากนั้นโรงเรียนทำหนังสือเสนอสำนักงานเขตต้นสังกัด หลังจากได้รับอนุญาตลาออกแล้วโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ขอลาออกทราบ
 
แบบฟอร์ม
การขอย้ายของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  
 
          โดยข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ผู้ขอย้ายเสนอหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป จากนั้นโรงเรียนทำหนังสือเสนอสำนักงานเขตต้นสังกัด  หลังจากได้รับคำสั่งย้ายแล้วโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ขอย้ายทราบและเข้ารายงานตัวตามคำสั่ง

แบบฟอร์ม