Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การแจ้งเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน


การแจ้งเด็กในเกณฑ์
 
       เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่แปดจนถึงย่างเข้าปีที่สิบห้าจะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาเว้นแต่ผู้ที่สอบได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว (การนับอายุให้นับตามปฏิทินหรือนับ พ.ศ. โดยไม่คำนึงถึงวันและเดือนแต่อย่างใด ทั้งนี้ให้นับ พ.ศ.เกิด เป็นปีที่หนึ่ง และ พ.ศ. ต่อมาเป็นปีที่สองและปีที่สามตามลำดับเรื่อยมาจนถึงปีปัจจุบัน) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. ของทุกปี บิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่แปดจะต้องไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตที่มีภูมิลำเนาอยู่หรือสถานที่ที่มีประกาศกำหนดเพื่อส่งเด็กเข้าเรียน

       ถ้าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กไม่สามารถไปแจ้งการสำรวจเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์เพราะป่วยด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ยังต้องให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนตนและแสดงหลักฐานให้แน่ชัด
 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
       1. สูติบัตร
       2. สำเนาทะเบียนบ้าน
       3. บัตรประจำตัวประชาชน 

 
การผ่อนผันยกเว้นเด็กในเกณฑ์
 
  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะขอผ่อนผัน หรือยกเว้นเด็กในเกณฑ์จากการเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้
       1. 
มีความบกพร่องในทางร่างกายหรือจิตใจ
       2. เป็นโรคเรื้อน หรือวัณโรคในระยะอันตราย
       3. ต้องหาเลี้ยงผู้ปกครองซึงทุพพลภาพ ไม่มีหนทางเลี้ยงชีพและไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดูแทน
       4. อยู่ห่างจากโรงเรียนประถมศึกษาที่สอนให้เปล่า ตามเส้นทางคมนาคมเกินสามกิโลเมตร
       5. เคยพำนักอาศัยในต่างประเทศ หรือศึกษาในต่างประเทศ  และกลับมาอยู่ในประเทศไทยโดยมีความจำเป็นด้านภาษา อายุ หรือระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
       6. เด็กที่ผู้ปกครองมีความจำเป็นต้องจัดการศึกษาอบรมด้วยตนเอง หรือต้องให้เข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

 
หลักฐานที่ต้องใช้  
       1. บัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
       2. สำเนาทะเบียนบ้าน
       3. กรณี 1 และ 2 ต้องนำใบรับรองแพทย์ไปเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย